O NAS

Towarzystwo Naukowe im. I. J. Paderewskiego, w skrócie TNP, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 199r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z póż. zm.).  

TNP zarejestrowało działalność w grudniu 2012 roku. Za naszego patrona obraliśmy Ignacego Jana Paderewskiego jako człowieka, który oddał swoje zdolności dla działań na rzecz dobra wspólnego, kierującego się miłością do ojczyzny i porafiącego realizować te wartości ponad wszelkimi podziałami. 

​MISJA I CELE

Misją TNP jest kreowanie inicjatyw naukowych i badawczych, w szczególności dotyczących tematyki dialogu społecznego, dziedzictwa historycznego i pamięci kulturowej.  

 

Jednym z kluczowych celów naszego stowarzyszenia jest wspieranie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz edukacja prospołeczna dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie TNP jest organizacją non-profit i prowadzi działalność pożytku publicznego w tym zakresie.

 

TNP realizuje cele w zakresie popularyzacji wiedzy historycznej i działalności naukowo-badawczej poprzez:

 

1/Inicjowanie i udział w projektach naukowo-badawczych.

2/Organizację spotkań, prelekcji, konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw i szkoleń.

3/Inicjowanie i udział w programach na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

4/Realizację badań dotyczących aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Polsce i na świecie.

5/Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

6/Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi.

7/Uzyskiwanie dotacji, grantów i innego wsparcia finasowego ze środków publicznych i prywatnych.

 

TNP realizuje cele w zakresie działalności pożytku publicznego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych i ich rodzin przez: 

 

1/Inicjowanie i realizację programów służacych integracji społecznej.

2/Wspieranie rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo.

3/Promocję działalności naukowej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.

4/Organizowanie prelekcji, konferencji, warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem oraz ich rodzin.

5/Organizowanie szkoleń dla instytucji zwiazanych z problematyką niepełnosprawności i wykluczenia.

6/Audyt w zakresie przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych instytucji państwowych, w tym edukacyjnych oraz przedsiębiorstw.

7/Opiniowanie i wdrażanie technicznych innowacji ułatwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

8/Edukację prospołeczną, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

ZARZĄD

dr AMELIA KORZENIEWSKA

PREZES

dr, badacz wyobrażeń zbiorowych, studiowała filozofię, komunikację międzykulturową i służbę zagraniczną (specjalność dyplomacja publiczna) na uniwesytetach w Poznaniu i Heidelbergu, stażystka na uniwersytecie w Moguncji, stypendystka DAAD, długoletni wykładowca UAM, autorka wielu artykułów naukowych, ostatnio:

 

w Solidarity, Memory and Identity W. Owczarski, M. V. F. Cremasco, Cambridge 2015, s. 100 - 113. Na przełom roku 2016/2017 planowana jest publikacja  antologii  jej  autorstwa: Klinika współczesności. Recepcja  teorii  psychoanalizy  J.  Lacana  w Niemczech,  Austrii i Szwajcarii. 

W stowarzyszeniu działa od poczatku jego powstania jako jego współpomysłodawczyni i zarazem współzałożycielka. Za swoje zaangażowanie w działalność TNP nie pobiera wynagrodzenia.

Rodzina jest jej siłą. Wspólnie z mężem wychowuje 7 dzieci.

KOMISJA REWIZYJNA

TNP

TNP

prof. dr hab.

STEFAN BEDNAREK

 

prof. dr hab.

MARIA WOJTCZAK